Avís Legal

A Raül Carmona Garcia tractem la informació que ens facilita per tal d’enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) i convidar-lo a esdeveniments organitzats per l’empresa. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a la nostra empresa estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.
RESPONSABLE
: Raül Carmona Garcia, 47617735F, Plaça Santa Maria, 10, Camprodon.

FINALITAT: Gestionar serveis a clients.
LEGITIMACIÓ: Relació de negocis i / o contractual.
BASE LEGAL: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades no cedirà en cap cas les seves dades personals. Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
DESTINATARIS: Excepte prescripció legal no cedim dades a tercers, només a empreses proveïdores de programari que ens permet la gestió ordinària de les dades.
DURADA: El legalment prescrit en les diferents normatives.
INFORMACIÓ ADDICIONAL: Vostè en tot moment podrà demanar informació addicional sobre les seves dades personals (“segona capa”), en la mateixa adreça electrònica que li facilitem per poder exercir els seus drets.
DRETS: Vostè podrà exercir els drets ARCO d’accés, rectificació, cancel·lació i / o oposició, així com el dret a l'”oblit” i portabilitat. Pot vostè dirigir-se a la nostra adreça de correu info@phototrekking.cat; o bé, a la nostra adreça postal dirigint-se al responsable dels fitxers de la nostra empresa.
INFORMACIÓ: En compliment de la normativa vigent de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i la Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció dels missatges promocionals, en compliment del reglament UE del Parlament i el Consell 679/2016 i LSSI 34/2002. (Descriure direcció, Tel., correu electrònic del responsable de seguretat de la seva empresa de la seva empresa).

 

 

En Raül Carmona Garcia tratamos la información que nos facilita con el fin de enviarle publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarle a eventos organizados por la empresa. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre en nuestra empresa estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexacto o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos”

RESPONSABLE : Raül Carmona Garcia ,47617735F, Plaça Santa Maria, 10, Camprodon.

 

FINALIDAD : Gestionar servicios a clientes.

LEGITIMACIÓN : Relación negocial y/o contractual .

BASE LEGAL : Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos  no cederá en ningún caso sus datos personales .Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

DESTINATARIOS:Salvo prescripción legal no cedemos datos a terceros, solamente a empresas proveedoras de software que nos permite la gestión ordibnaria de los datos.

DURACIÓN :Lo legalmente prescrito en las diferentes normativas.

INFORMACIÓN ADICIONAL: Usted en todo momento podrá pedir información adicional sobre sus datos personales (“segunda capa”), en la misma dirección electrónica que le facilitamos para poder ejercer sus derechos.

DERECHOS: Usted podrá ejercer los derechos ARCO de acceso, rectificación , cancelación y/u oposición , así como el derecho al “olvido”y portabilidad. puede usted dirigirse a nuestra dirección de correo info@phototrekking.cat; o bien, a nuestra dirección postal dirigiéndose al Responsable del Fichero de nuestra empresa.

INFORMACIÓN :En cumplimiento de la normativa vigente en de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, y la Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de los mensajes promocionales, en cumplimiento de la REGLAMENTO UE del Parlamento y el Consejo 679/2016 y LSSI 34/2002.(Describir dirección, Telf., correo electrónico del Responsable de Seguridad de su empresa de su empresa).