Sorteig Instagram

Sorteig Instagram

HEM ARRIBAT ALS 1000 SEGUIDORS!!!

I per celebrar-ho hem preparat un sorteig d'Instagram:

Seguiu-nos a Instagram i seguiu les instruccions del Post dels 1000 seguidors!

Bases Legals Sorteig “1000 seguidors”


1.- EMPRESA ORGANITZADORA DEL SORTEIG

Phototrekking (Raül Carmona Garcia) amb domicili a Plaça Santa Maria, 10 de Camprodon (Girona) organitza el sorteig d'àmbit nacional, a desenvolupar a través d'Internet, exclusiu per a usuaris residents a Espanya d'acord amb allò disposat a l'apartat requisits de participació.


La finalitat del sorteig és premiar la fidelitat dels seguidors de Phototrekking.cat


2.-DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

El sorteig s'iniciarà el dia 21 de setembre de 2023 a les 00.01h, i finalitzarà el dia 28 de setembre a les 23.59h.


3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DEL SORTEIG 

Els requisits de participació seran els següents:

- Podran participar aquelles persones que resideixin a Espanya i

siguin majors de 18 anys.

- Només hi podran participar aquells participants que siguin titulars d'un compte

a Instagram.

- Per poder participar a la promoció els usuaris interessats hauran d'anar al perfil d'Instagram https://www.instagram.com/phototrekking.cat i seguir-lo.

- Per participar-hi, els usuaris hauran de donar-li al botó “M'agrada” del post del sorteig “1000 seguidors”, fer un comentari i etiquetar una persona.

- Cadascun dels usuaris pot participar totes les vegades que vulgui amb la condició que esmenti una persona diferent a cada comentari.

- Els participants només podran participar amb un únic perfil d'Instagram. Si es detecta que un participant participa amb diversos perfils d'Instagram seran desqualificats.

-Entre tots els participants es farà un sorteig i el guanyador s'emportarà el premi. El guanyador serà anunciat al mateix post del concurs. Se us contactarà en privat enviant-vos tota la informació necessària per gaudir del premi.


4.- CONDICIONS DEL SORTEIG I PREMIS

Es triarà el guanyador per mitjà de la plataforma App-sorteos.com de forma aleatòria. El guanyador serà comunicat el 29 de setembre de 2023 a través dels perfils socials de la marca, juntament amb el certificat de validesa del sorteig.


El premi consistirà en:

-La fotografia, d’autoria pròpia de Phototrekking, RCG_20160926-030, a mida 40x60cm i emmarcada.

-Un Curs Personalitzat de fotografia (Podeu consultar les condicions a: https://phototrekking.cat/phototrekking/curs-personalitzat).

-Una Tarifa Plana de Sortides vàlida Per al 2024 (Podeu consultar les condicions a:  https://phototrekking.cat/phototrekking/tarifa-plana).


El premi no es podrà bescanviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni pot ser objecte de canvi o alteració.

El premi s’ha de recollir en persona a la Botiga de Phototrekking, situada a la Plaça Santa Maria, 10, de Camprodon.

El guanyador podrà contactar amb Phototrekking durant el termini de 15 dies a comptar de la data en què s'anunciï al perfil social de la marca. En cas que en el termini estipulat no es produís aquest contacte es procedirà a assignar un altre guanyador.


La celebració del sorteig, així com la concessió del premi, queden subjectes a la normativa fiscal vigent.


5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s'evidenciés que qualsevol dels Participants no compleix els requisits exigits a les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos del sorteig perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquest Sorteig.


L'empresa es reserva el dret de declarar el sorteig desert.


6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut dels quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc no es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els Participants al Sorteig, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d'altres Participants.


La participació en aquesta promoció, així com la publicació dels comentaris que es facin per part dels participants en les publicacions no podran vulnerar en cap concepte les Regles comunitàries d'Instagram ni les Condicions d'ús d'Instagram.


Si es descobrís per part de Phototrekking l'ús de mitjans fraudulents per a la participació, com ara l'ús de bots als comentaris, el premi no serà adjudicat i continuarà sent propietat de Phototrekking.


7.-EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament del present Sorteig, així com tampoc ens responsabilitzem de l'ús que faci el Participant respecte del premi que obtingui daquest Sorteig.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial del premi.

En cas que aquest Sorteig no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de Phototrekking i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre-la, incloent-hi la pàgina web de participació.


8.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L'Empresa responsable del tractament de les vostres dades és Raül Carmona Garcia, amb domicili a Plaça Santa Maria, 10, Camprodon i número identificatiu 47617735F.


De conformitat amb allò establert al Reglament General de Protecció de Dades, cada participant amb l'acceptació d'aquestes Bases Legals consenteix que les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer, titularitat d'aquesta, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com difondre i donar publicitat als resultats, i tramitar el lliurament del premi.


Us informem que podeu exercir els vostres drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Oposició, Limitació del tractament, Portabilitat, oblit i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades mitjançant l'enviament d'un e-mail a info@phototrekking.cat o bé mitjançant carta adreçada a la següent adreça: Plaça Santa Maria, 10, 17867, Camprodon, adjuntant en ambdós casos còpia d'un document identificatiu.


Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el Participant té dret a presentar una reclamació davant d'una Autoritat de Control, en particular a l'Estat membre on tingui la residència habitual, el lloc de treball o el lloc de la suposada infracció, en cas que considereu que el tractament de les vostres dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l'exercici dels vostres drets.


És per això que el participant declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals acceptant i consentint el tractament.


9.- CANVIS I ACCEPTACIÓ

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels Participants a la Promoció.


El mer fet de participar al sorteig implica que el Participant accepta totalment les condicions d'aquestes Bases Legals. Així mateix, la participació en un sorteig d'aquesta naturalesa suposa l'acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través del qual se'n desenvolupa.


10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regeixen de conformitat amb la llei espanyola. Són competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que es pugui plantejar en relació amb la validesa, la interpretació o el compliment d'aquestes bases els jutjats i els tribunals de la ciutat de residència del participant.

Molta sort a tots i totes!

Raül Carmona - Fotografia - Fotografia d'estudi, esdeveniments i Natura

ENAMORATS
DE LA
FOTOGRAFIA
I LA NATURA

Benvinguts al nostre espai!
RAÜL CARMONA-FOTOGRAFIAPhototrekking
continguts © Raül Carmonacreado en Bluekea